INFORMITY n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je popularizácia nových informačných technológií a ich zavádzanie do praxe. Poskytujeme know-how, služby a školenia pre zvyšovanie digitálnych zručností a udržiavanie dobrej informačnej kondície


We are the non-profit organization whose main mission is to popularize new information technologies and their implementation in practice. We provide know-how, services and training for increasing digital skills and maintaining good information fitness


Informácie & produktivita

Information & Productivity


Naše aktivity sú podporené programami spoločností  AirtableBoxCanva, Coda, GoogleMicrosoft, MondayNotionSlackSmartsheet 

určenými pre neziskové organizácie

Ďakujeme !

Our activities are supported by 

AirtableBoxCanva, Coda, GoogleMicrosoft, Monday , NotionSlackSmartsheet 

 programs for non-profit organizations 

We Thank You!


Radi privítame nové možnosti spolupráce v oblasti využívania a integrácie softvérových produktov a služieb v prospech našich partnerov a zákazníkov

We welcome new opportunities for collaboration in the use and integration of software products and services for the benefit of our partners and customers


Zameriavame sa na oblasť efektívnej tímovej spolupráce, riadenie projektov a manažment organizácií s aplikovaním integrovaných cloudových riešení

We focus on the area of ​​effective teamwork, project management and organization management with the application of integrated cloud solutions


Poskytujeme IT & cloud poradenstvo a pomoc 

We provide IT & cloud consulting and assistance

Naše produkty na zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti organizácií a naša účasť v EÚ projektoch  

Our products for improving the efficiency and performance of organisations and our participation in EU projects  

 Efektívne, jednoduché a vysoko výkonné cloudové riešenia 

Efficient, simple and high-performance cloud solutions

 Administrácia rigoróznych konaní pre vysoké školy

Administration of rigorous procedures for universities

Riadiaci systém logistiky zásobovania obchodu

Trade supply logistics management system

Manažérsky systém riadenia kvality výrobných prevádzok

Quality management system for manufacturing plants

Nástroj zverejňovania dokumentov pre projekty a samosprávy

Document  publication  tool for projects and municipalities

Systém na riadenie aktivít spoločnosti

Company activities management system

Aplikačný systém na riadenie doručovania služieb

Application system for service delivery management

EÚ PROJEKT - Transfer technológií Centrope ICT

EU PROJECT - Technology Transfer Centrope ICT

EÚ PROJEKT - Podpora financovania inovácií v juhovýchodnej Európe

EU PROJECT - Supporting innovation finance in South East Europe

Manžérsky systém pre výskumný APVV projekt

Management system for the research APVV project

Partnerstvá Partnerships

Ocenenia  Awards

Riešením "Integrovaný systém riadenia úloh" sme sa stali víťazom Eurocloud Slovakia Awards 2015 v kategórii "Najlepšia cloudová služba prevádzkovaná Start-up-om"

     With  our solution "Integrated Task Management System" we became the winner of the Eurocloud Slovakia Awards 2015 in the category "Best Cloud Service Operated by a Start-up"

Najnovšie dary   Latest donations

               Ďakujeme za dar pre našu organizáciu - tímovú licenciu MONDAY - 8/2023 

Thanks for the donation to our organization - MONDAY Team License

               Ďakujeme za dar pre našu organizáciu - tímovú licenciu Notion - 10/2020

Thanks for the donation to our organization - Notion Team License

  

NOTION

Boli sme oprávneným realizátorom zverejneným v Galérii realizátorov v národnom projekte Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. Viac na www.vytvor.me  

We were an eligible implementer published in the Gallery of implementers in the national project Support for the development of creative industries in Slovakia, which is co-financed by the European Regional Development Fund, through the Operational Programme Research and Innovation. More at www.vytvor.me

Kontaktujte nás  Contact us

Report a problem or your request

Send us a message via WhatsApp

Send us a message via form