INFORMITY n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je popularizácia nových informačných technológií a ich zavádzanie do praxe a poskytujeme služby a školenia pre zvyšovanie digitálnych zručností a udržiavanie dobrej informačnej kondície.


We are the non-profit organization whose primary mission is the popularization and implementation of new information technologies into practice and we provide services and trainings for increasing digital skills and maintaining good information fitness.


Informácie & produktivita

Information & productivity


Ďakujeme !

Our activities are supported by programs of companies Airtable, Box, Canva, Coda, Google, Microsoft, Notion, Samepage, Slack, Smartsheet intended for non-profit organizations.

We Thank You!


  • Radi privítame nové možnosti spolupráce v oblasti využívania a integrácie softvérových produktov a služieb v prospech našich partnerov a zákazníkov

We welcome the new possibilities to cooperate in the field of the utilization and integration of software products and services for the benefit of our partners and customers


  • Zameriavame sa na oblasť efektívnej tímovej spolupráce, riadenie projektov a manažment organizácií s aplikovaním integrovaných cloudových riešení

We focuse on the area of ​​effective teamwork, projects and organization management utilizing integrated cloud solutions


  • Poskytujeme IT & cloud poradenstvo a pomoc

We provide IT & Cloud advice and assistance

Naše produkty na zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti organizácií

Our products to increase the efficiency and effectiveness of organizations


  • Efektívne, jednoduché a vysoko výkonné cloudové riešenia

Efficient, simple and high-performance cloud solutions

  • Administrácia rigoróznych konaní pre vysoké školy

Administration of rigorous proceedings for universities

  • Riadiaci systém logistiky zásobovania obchodu

Trade supply logistics management system

  • Manažérsky systém riadenia kvality výrobných prevádzok

System of quality management of production facilities

  • Nástroj zverejňovania dokumentov pre projekty a samosprávy

A tool for publishing documents for projects and local governments

Partnerstvá Partnerships

Ocenenia - Awards

Riešením "eTask - Integrovaný systém riadenia úloh" sme sa stali víťazom Eurocloud Slovakia Awards 2015 v kategórii "Najlepšia cloudová služba prevádzkovaná Start-up-om"

With "eTask - Integrated Task Management System" we became the winner of Eurocloud Slovakia Awards 2015 in the category "The best cloud service operated by Startup"


Ďakujeme za dar - skvelý nástroj pre naše aktivity - tímová licencia Samepage Pro.

Thanks for the gift - a great tool for our activities - Samepage Pro license.


Ďakujeme za dar pre našu organizáciu - tímovú licenciu Notion.

Thanks for the gift for our organization - Notion Team License.

NOTION

Sme aktívnym oprávneným realizátorom zverejneným v Galérii realizátorov v národnom projekte Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. Viac na www.vytvor.me


We are an active authorized implementer published in the Gallery of Implementers in the national project Support for the Development of Creative Industries in Slovakia, which is co-financed by the European Regional Development Fund, through the Operational Program Research and Innovation. More at www.vytvor.me

Report a problem or your request

Posledná aktualizácia / Last Update 11.11.2020

Send us your message via WhatsApp