Sme nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je popularizácia nových informačných technológií a ich zavádzanie do praxe.
We are the non-profit organization whose primary mission is the popularization and implementation of new information technologies into practice.
Informácie & produktivita
Naše aktivity sú podporené programami spoločností AirtableBox, CanvaGoogleMicrosoftSlackSmartsheet
určenými pre neziskové organizácie.

Radi privítame nové možnosti spolupráce v oblasti využívania a integrácie softvérových produktov a služieb v prospech našich partnerov a zákazníkov

Our activities are supported by programs of companies Airtable, Box, CanvaGoogle, Microsoft, Slack, Smartsheet 
intended for non-profit organizations
We welcome new possibilities to cooperate in the field of the utilisation and integration of software products and services for the benefit of our partners and customers
Partnerstvá - Partnerships


Information & productivity
 
Zameriavame sa na oblasť efektívnej tímovej spolupráce, riadenie projektov a manažment organizácií s aplikovaním integrovaných cloudových riešení

We focuse on the area of ​​effective teamwork, projects and organization management utilizing integrated cloud solutions

Poskytujeme IT & cloud poradenstvo a pomoc
 
We provide IT & Cloud advice and assistance

Ocenenia - Awards

Riešením "eTask - Integrovaný systém riadenia úloh" sme sa stali víťazom Eurocloud Slovakia Awards 2015 v kategórii "Najlepšia cloudová služba prevádzkovaná Start-up-om"

     

With  "eTask - Integrated Task Management System" we became 
the winner of Eurocloud Slovakia Awards 2015 
in the category "The best cloud 
service operated by Startup"

Naše produkty na zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti organizácií
Our products for the efficiency and performance improvement of organizations

  
Efektívne, jednoduché a vysoko výkonné cloudové riešenia
Efficient, simple and high-performance clous solutions 


- Systém riadenia incidentov a operatívnych požiadaviek
- Systém administrácie rigoróznych konaní pre vysoké školy
- Riadiaci systém logistiky zásobovania obchodu
- Manažérsky systém riadenia kvality výrobných prevádzok
- Nástroj zverejňovania dokumentov pre projekty a samosprávy
- Cloud aplikácia pre riadenie organizácie

- Incident and operational requirements management system
- Administration system of rigorous procedures for universities
- Trade supply logistics management system
- Quality management system of production facilities
- Documents disclosure tool for project and municipalities
- Organization management cloud app alebo / or

Pošlite nám správu/ Send us a message