Sme nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je popularizácia nových informačných technológií a ich zavádzanie do praxe.
We are the non-profit organization whose primary mission is the popularization and implementation of new information technologies into practice.
Informácie & produktivita
Naše aktivity sú podporené programami spoločností AirtableBox, Google, MicrosoftSlack, Smartsheet
určenými pre neziskové organizácie.

Radi privítame nové možnosti spolupráce v oblasti využívania a integrácie softvérových produktov a služieb v prospech našich partnerov a zákazníkov

Our activities are supported by programs of companies Airtable, Box, Google, Microsoft, Slack, Smartsheet 
intended for non-profit organizations
We welcome the new possibilities to cooperate in the field of the utilisation and integration of software products and services for the benefit of our partners and customers
Partnerstvá - Partnerships


Information & productivity
 
Zameriavame sa na oblasť efektívnej tímovej spolupráce, riadenie projektov a manažment organizácií s aplikovaním integrovaných cloudových riešení

We focuse on the area of ​​effective teamwork, projects and organization management utilizing integrated cloud solutions

Poskytujeme IT & cloud poradenstvo a pomoc
 
We provide IT & Cloud advice and assistance

Ocenenia - Awards

Riešením "eTask - Integrovaný systém riadenia úloh" sme sa stali víťazom Eurocloud Slovakia Awards 2015 v kategórii "Najlepšia cloudová služba prevádzkovaná Start-up-om"

     

With  "eTask - Integrated Task Management System" we became 
the winner of Eurocloud Slovakia Awards 2015 
in the category "The best cloud 
service operated by Startup"

Naše produkty na zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti organizácií
Our products for the efficiency and performance improvement of organizations

  
Efektívne, jednoduché a vysoko výkonné cloudové riešenia
Efficient, simple and high-performance clous solutions 


- Systém riadenia incidentov a operatívnych požiadaviek
- Systém administrácie rigoróznych konaní pre vysoké školy
- Riadiaci systém logistiky zásobovania obchodu
- Manažérsky systém riadenia kvality výrobných prevádzok
- Nástroj zverejňovania dokumentov pre projekty a samosprávy

- Incident and operational requirements management system
- Administration of rigorous proceedings system for universities
- Trade supply logistics management system
- Quality management system of production facilities
- Documents disclosure tool for project and municipalities
 alebo / or

Pošlite nám správu/ Send us a message